11. Filter

11.1. Rationale

 • Tworzenie

 • Subskrypcja

 • Uprawnienia

  • Przydział do ról

  • Przydział do grup

  • Publiczny

 • Współdzielenie

../_images/jira-filter-share-before.png
../_images/jira-filter-share-after.png
../_images/jira-filter-share-confirm.png

11.2. Demonstration

 • Create filter, set name, set permissions (mention Add)

 • Create subscription: Every Monday at 5 am

 • Delete subscription (mention, not to delete filter)

 • Edit filter

 • Create board My TODO from filter

 • Edit filter for board My TODO

 • Create board portfolio with Epic issues

 • Delete board My TODO

11.3. Assignments

11.3.1. Filter Save

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj:

  project = "MYPROJECT"
    AND sprint IN openSprints()
    AND (Flagged IS NOT EMPTY
       OR updated >= -1d
       OR statusCategory = "In Progress")
  
 3. Wynik zapisz jako Save As (przycisk u góry nad polem wyszukiwania)

 4. Nazwij Imię Daily (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Kliknij link details koło przycisku Save as

 6. Wybierz Edit permissions

 7. Ustaw add Viewers:

  • Project: Wybierz Twój projekt

  • Roles: Any

  • kliknij Add (bez kliknięcia Add uprawnienia sie nie dodadzą)

 8. Upewnij się, że w polu Viewers dodane zostało Project: Twój Role: Any

 9. Kliknij przycisk Save

11.3.2. Filter Subscription Create

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj assignee = currentUser() and statusCategory != Done

 3. Przycisk trzy kropki obok Save -> wybieramy Save as Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Kliknij link Details i wybierz New Subscription

 5. Wybieramy Schedule: Days per Week; Interval: Once per day at 5:00 am w dniu Monday

 6. Upewnij się, że jest odznaczone Email this filter, even if there are no issues found

 7. Kliknij Subscribe

 8. Zmodyfikuj wyszukiwanie na:

  assignee = currentUser()
    AND statusCategory != "Done"
    AND due <= 7d
  
 9. Kliknij przycisk Save

11.3.3. Filter Subscription Delete

 1. Z menu u góry Issues wybrać Manage filters (na dole)

 2. Wybierz filtr z aktywną subskrypcją

 3. Kliknij na link 1 Subscription

 4. Wybierz Actions Delete (po prawej)

 5. Uwaga: usuń tylko subskrypcję a nie filtr! - będziemy z niego jeszcze korzystać

11.3.4. Filter Edit

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Z Favourite Filters (menu po lewej) wybrać Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 3. Zmodyfikuj zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
  
 4. kliknij Search a następnie Save

11.3.5. Filter Board Create

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

 2. Kliknij przycisk Create board (przycisk u góry po prawej)

 3. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next

 4. Board name: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Saved filter: wybrać filtr: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Kliknij przycisk Create board

11.3.6. Filter Board Edit

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards -> Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 2. Przycisk Board (u góry po prawej) -> Configure -> Na zakładce General -> Edit Filter Query

 3. Popraw zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND issuetype != "Epic"
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
    ORDER BY duedate DESC, priority DESC
  
 4. Przycisk Search -> Save

 5. Przejdź na Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Zobacz czy nie ma zadań typu Epic

11.3.7. Filter Board Portfolio

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

 2. Kliknij przycisk Create board (przycisk u góry po prawej)

 3. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next

 4. Stwórz board Kanban z Epikami:

  • Stwórz Swimlane dla kwartałów

  • Określ aby w kolumnie In Progress mogły być maksymalnie 3 zadania

 5. Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie

  • board ma być publiczny

11.3.8. Filter Board Delete

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all Boards

 2. Poszukaj swojego Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 3. kliknij trzy kropeczki po prawej stronie

 4. Delete i potwierdzasz przyciskiem Delete