21. JQL Filter

21.1. Rationale

 • Tworzenie

 • Subskrypcja

 • Uprawnienia

  • Przydział do ról

  • Przydział do grup

  • Publiczny

 • Współdzielenie

../_images/jira-filter-share-before.png
../_images/jira-filter-share-after.png
../_images/jira-filter-share-confirm.png

21.2. Demonstration

 • Create filter, set name, set permissions (mention Add)

 • Create subscription: Every Monday at 5 am

 • Delete subscription (mention, not to delete filter)

 • Edit filter

 • Create board My TODO from filter

 • Edit filter for board My TODO

 • Create board portfolio with Epic issues

 • Delete board My TODO

21.3. Assignments

21.3.1. JQL Filter Save

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj:

  project = "MYPROJECT"
    AND sprint IN openSprints()
    AND (Flagged IS NOT EMPTY
       OR updated >= -1d
       OR statusCategory = "In Progress")
  
 3. Wynik zapisz jako Save As (przycisk u góry nad polem wyszukiwania)

 4. Nazwij Imię Daily (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Kliknij link details koło przycisku Save as

 6. Wybierz Edit permissions

 7. Ustaw add Viewers:

  • Project: Wybierz Twój projekt

  • Roles: Any

  • kliknij Add (bez kliknięcia Add uprawnienia sie nie dodadzą)

 8. Upewnij się, że w polu Viewers dodane zostało Project: Twój Role: Any

 9. Kliknij przycisk Save

Note

W zapytaniu JQL zamiast project = "MYPROJECT" podstaw swoją nazwę projektu.

21.3.2. JQL Filter Subscription Create

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Wyszukaj assignee = currentUser() and statusCategory != Done

 3. Przycisk trzy kropki obok Save -> wybieramy Save as Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Kliknij link Details i wybierz New Subscription

 5. Wybieramy Schedule: Days per Week; Interval: Once per day at 5:00 am w dniu Monday

 6. Upewnij się, że jest odznaczone Email this filter, even if there are no issues found

 7. Kliknij Subscribe

 8. Zmodyfikuj wyszukiwanie na:

  assignee = currentUser()
    AND statusCategory != "Done"
    AND due <= 7d
  
 9. Kliknij przycisk Save

Note

Zwróć uwagę, że przycisk trzy kropki obok Save pojawi się tylko wtedy, kiedy edytujesz filtr oraz jego zapytanie JSQ jest zmodyfikowane. Jeżeli tworzysz nowy filtr, to przycisk trzech kropek się nie pojawi.

21.3.3. JQL Filter Subscription Delete

 1. Z menu u góry Issues wybrać Manage filters (na dole)

 2. Wybierz filtr z aktywną subskrypcją

 3. Kliknij na link 1 Subscription

 4. Wybierz Actions Delete (po prawej)

 5. Uwaga: usuń tylko subskrypcję a nie filtr! - będziemy z niego jeszcze korzystać

21.3.4. JQL Filter Edit

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Z Favourite Filters (menu po lewej) wybrać Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 3. Zmodyfikuj zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
  
 4. kliknij Search a następnie Save

21.3.5. JQL Filter Board Create

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

 2. Kliknij przycisk Create board (przycisk u góry po prawej)

 3. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next

 4. Board name: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 5. Saved filter: wybrać filtr: Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Kliknij przycisk Create board

21.3.6. JQL Filter Board Edit

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards -> Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 2. Przycisk Board (u góry po prawej) -> Configure -> Na zakładce General -> Edit Filter Query

 3. Popraw zapytanie:

  assignee = currentUser()
    AND issuetype != "Epic"
    AND (statusCategory != "Done"
       AND due <= 7d
       OR Flagged is not EMPTY)
    ORDER BY duedate DESC, priority DESC
  
 4. Przycisk Search -> Save

 5. Przejdź na Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 6. Zobacz czy nie ma zadań typu Epic

21.3.7. JQL Filter Board Portfolio

 1. Z menu Issues wybrać Search for Issues w trybie Advanced

 2. Stwórz filtr, który wyszukuje w Twoim projekcie zadań typu Epic

 3. Nazwij filtr: Imię Portfolio (gdzie Imię, to Twoje imię)

 4. Z menu u góry wybierz Boards -> View all boards

 5. Kliknij przycisk Create board (przycisk u góry po prawej)

 6. Wybierz Create a Kanban board -> Board from an existing Saved Filter -> Next -> Imię Portfolio (gdzie Imię, to Twoje imię)

 7. Stwórz dwa Swimlane: 2000-Q1 i 2000-Q1, zapytania:

  • Określ aby w kolumnie In Progress mogły być maksymalnie 3 zadania

 8. Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie

  • board ma być publiczny

Note

Board nie może korzystać z Kanban Backlog, a dokładnie z opcji Epics panel. Jeżeli ta opcja w konfiguracji board jest włączona, to Epiki zostaną wykorzystane jako panel w widoku backlog (a tego nie chcemy).

21.3.8. JQL Filter Board Delete

 1. Z menu u góry wybierz Boards -> View all Boards

 2. Poszukaj swojego Board Imię Todo (gdzie Imię, to Twoje imię)

 3. kliknij trzy kropeczki po prawej stronie

 4. Delete i potwierdzasz przyciskiem Delete