2. Instalacja

2.1. Instalacja

2.2. Database

2.2.1. Jaka baza danych?

 • Wspierane: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MSSQL

 • Preferowana: PostgreSQL

2.2.2. Instalacja PostgreSQL na CentOS

yum install posgresql-server
postgresql-setup initdb
systemctl start posgresql

2.2.3. Instalacja PostgreSQL na Ubuntu

# Ubuntu / Debian
$ apt-get install postgresql

2.2.4. Tworzenie bazy danych

 • Będąc zalogowanym jako root wykonaj:

su posgres
psql
CREATE USER jira WITH PASSWORD 'jira';
CREATE DATABASE jira;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE jira TO jira;

2.2.5. Konfiguracja połączenia z bazą danych

 • Konieczna jest modyfikacja pliku pg_hba.conf aby można było łączyć się z localhost (po IPv4 i IPv6) za pomocą hasła (md5)

 • Ubuntu: /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf.

 • CentOS: /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all       all                   peer
# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5

2.2.6. Restart bazy danych

$ systemctl restart postgresql

2.3. Jira install

Code 2.1. Jira install
VERSION='7.13.1'
wget https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-software-${VERSION}-x64.bin
chmod +x atlassian-jira-software-${VERSION}-x64.bin
./atlassian-jira-software-${VERSION}-x64.bin
rm -fr atlassian-jira-software-${VERSION}-x64.bin

2.3.1. Environment

 1. Poniższych edycji dokonujemy w pliku atlassian-jira-XXX/bin/setenv.sh gdzie XXX to numer wersji (nowej)

JIRA_HOME="/opt/jira/home"
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS="-server -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+OptimizeStringConcat -XX:+PrintGCDetails -XX:+DisableExplicitGC -Xloggc:/opt/jira/logs/gc-jira-$(hostname)-$(date +%Y.%m.%d).log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=10M"
JVM_MINIMUM_MEMORY="512m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="2048m"

2.3.2. Firewall

# CentOS
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanet
$ firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanet
$ firewall-cmd --reload

# Other Linux
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT 1 -i eth0 -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT

2.4. Configuration

2.4.1. Websudo

 • automatic admin logout

 • admin rights notification

service jira stop
echo "jira.websudo.is.disabled = true" >> /var/atlassian/application-data/jira/jira-config.properties
service jira start

2.5. Assignments

2.5.1. Install Jira

 1. Zainstaluj Jirę z licencją evaluation (wykorzystaj 10 minute email * drugi wynik w Google)

 2. Utwórz projekt Moon Village (klucz: MOON) z przykładowymi danymi